Foto Oficial Presidenta Dilma Rousseff. Foto: Roberto Stuckert Filho.